รวมข่าวดารา แฟชั่น ดูดวงไว้ที่นี่

รวมข่าวดารา แฟชั่น ดูดวงไว้ที่นี่

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใครมีสิทธิบ้าง

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ใครมีสิทธิบ้าง

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทนายตั้มพา ใจบัว ฮิดดิง เข้าแจ้งความ ไม่ยอมความ ไม่กลัวอำนาจมืด 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนเล่นเกมรับรางวัลฟรี

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ 2022 ตรวจสอบคุณสมบัติที่นี่

ความคืบหน้า : จดทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน 2022” รอบใหม่ กระทรวงการคลัง ได้มีมติอนุมัติกำหนดเวลาดำเนินการตามโครงการขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ “บัตรยากจน” ดังนี้

ระยะเวลา ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวม 45 วัน

วิธีการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน พ.ศ. 2565 ดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ลงทะเบียนที่หน่วยงานจดทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
ที่ทำการคลังจังหวัด
ทุกสาขา
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเมืองพัทยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
สาขาธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย สาขา จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย)
ระยะเวลาในการลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับจดทะเบียนแต่ละแห่ง

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ 2022 ตรวจสอบคุณสมบัติที่นี่

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีเงื่อนไข
สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ https://statecard.mof.go.th หรือผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 มกราคม 2566

การใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐ

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการรับรองและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
สามารถเริ่มใช้สิทธิตามโครงการได้โดยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่บัตรประชาชนหมดอายุหรือมีบัตรประจำตัวไม่อเนกประสงค์ (สมาร์ทการ์ด) ให้เปลี่ยนเป็นบัตรธรรมดา บัตรประจำตัวเอนกประสงค์ (Smart Card) และในส่วนของวันที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการของรัฐ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน
จะยังคงใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปจนถึงวันสุดท้าย ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ผ่านบัตรเข้าโครงการทะเบียนสวัสดิการแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ลักษณะเฉพาะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ “บัตรผู้น่าสงสาร 2022 และสมาชิกในครอบครัวผู้จดทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป.
 3. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ พระภิกษุ สามเณร พระหรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมขัง ผู้ต้องขัง ผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ บำนาญรายเดือน บำนาญประจำหรือค่าสินไหมทดแทนจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 1. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและหากมีครอบครัว รายได้ครอบครัวเฉลี่ยของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้ครอบครัวมัธยฐานของผู้จดทะเบียนคำนวณจากผลรวมของรายได้ของผู้จดทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้จดทะเบียนหารด้วยจำนวนคนในครอบครัวทั้งหมด)
 2. สินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก ล็อตเตอรี่ พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ มูลค่าของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ในเวลาใดก็ได้ และถ้ามีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวผู้จดทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในคราวเดียว (การคำนวณสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้จดทะเบียนคำนวณจากผลรวมของสินทรัพย์ทางการเงินของผู้จดทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้จดทะเบียนหารด้วยจำนวนคนในครอบครัวทั้งหมด)
 3. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. และ/หรือห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.
กรณีที่อยู่อาศัยและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีการใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 1. ที่ดินแยกจากที่พักอาศัย

กรณีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร พื้นที่ต้องไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีการใช้ที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเกษตร พื้นที่ต้องไม่เกิน 1 ไร่

11 สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อรับของฟรีช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

วิธีรับของฟรีทางออนไลน์หรือด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบตลาดชุมชนออนไลน์
  กลุ่ม Craigslist, Nextdoor และ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับสินค้าและบริการฟรี คุณสามารถหาโฆษณาสำหรับสิ่งของต่างๆ ที่ผู้คนต้องการแจก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ กล่องเก็บของ และต้นไม้
 2. สินค้าตัวอย่าง
  มองหาตัวอย่างฟรีที่ร้านค้า คุณสามารถรับประทานอาหารที่ Costco และคลับค้าส่งอื่นๆ หรือขอตัวอย่างความงามและกลิ่นหอมที่ห้างสรรพสินค้าอย่าง Nordstrom และ Macy’s

ไม่พบตัวอย่างด้วยตนเอง? ขอพวกเขาออนไลน์ คุณสามารถรับตัวอย่างทางไปรษณีย์จากผู้ผลิต เช่น Kraft Heinz และ Unilever ในบางครั้งเพื่อแลกกับการทดสอบหรือตรวจทานผลิตภัณฑ์

 1. ลงทะเบียนในโปรแกรมความภักดี
  ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมรางวัลที่ธุรกิจที่คุณชื่นชอบ ร้านอาหารและร้านค้าปลีกหลายแห่งมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกในวันเกิดของพวกเขาหรือตามจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่าย คุณจะได้รับอาหาร การจัดส่ง บัตรของขวัญ สินค้า ตั๋วภาพยนตร์ และของสมนาคุณอื่นๆ ฟรี
 2. ใช้บัตรห้องสมุดของคุณ
  ห้องสมุดมีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและความบันเทิงฟรีมากมายนอกเหนือจากหนังสือ ด้วยบัตรห้องสมุดที่ถูกต้อง คุณจะสามารถเข้าถึงภาพยนตร์ เพลง เกม หนังสือเสียง ชั้นเรียน พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ได้ ตรวจสอบกับห้องสมุดของคุณสำหรับรายละเอียด
 3. ทำแบบสำรวจออนไลน์
  คุณสามารถรับบัตรของขวัญ เงิน และรายการชิงโชคได้โดยการตอบคำถามบนเว็บไซต์เช่น Swagbucks และ MyPoints การทำแบบสำรวจมักจะเป็นเรื่องง่าย แต่ใช้เวลานาน — และการจ่ายเงินอาจต่ำ ดูบทวิจารณ์ไซต์สำรวจของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
 4. เงินสดในรางวัลบัตรเครดิต
  มีบัตรเครดิตรางวัลหรือไม่? คุณสามารถแลกคะแนน ไมล์ หรือเงินคืนสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การเข้าพักในโรงแรม เที่ยวบิน และบัตรของขวัญ บัตรบางใบมาพร้อมกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เช่น สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องฟรี ประกันการเดินทาง และการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบิน สำรวจประเภทของรางวัลที่คุณจะได้รับจากบัตรของคุณ
 5. ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับของสมนาคุณ
  แอปคืนเงินและของรางวัลช่วยให้คุณได้รับของฟรี ด้วย Shopkick คุณจะได้รับคะแนนจากการเยี่ยมชมร้านค้าบางแห่ง สแกนบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ หรือทำการซื้อ คุณสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นบัตรของขวัญไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น Target และ Starbucks แอปแก๊สอย่าง GetUpside เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับสิทธิพิเศษจากการซื้อที่จำเป็น
 6. ใช้คูปอง
  คูปองไม่ได้มีไว้สำหรับส่วนลดเท่านั้น พวกเขายังสามารถช่วยให้คุณทำคะแนนของสมนาคุณได้อีกด้วย ร้านค้าและแบรนด์หลายแห่งออกรายการฟรี ซื้อหนึ่ง รับของขวัญฟรีหรือของขวัญฟรีหนึ่งชิ้นพร้อมข้อเสนอการซื้อ คุณสามารถรับคูปองจากสถานที่ต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ อย่าลืมอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายร้านค้า
 7. ดื่มด่ำกับวันหยุดอาหารประจำชาติ
  หากคุณใช้โซเชียลมีเดีย คุณอาจสังเกตเห็นว่ามี “วันหยุด” เพื่อเป็นเกียรติแก่อาหารเกือบทุกรายการ ค้นหาร้านอาหารหรือเครือท้องถิ่นที่เข้าร่วมและคุณจะได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มฟรี ตัวอย่างเช่น Krispy Kreme ให้บริการลูกค้าด้วยโดนัทฟรีในวันโดนัทแห่งชาติในเดือนมิถุนายน
 8. ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี
  กล่องสมัครสมาชิกและบริการเป็นสิ่งที่โกรธ แต่อาจมีราคาแพง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับทีวี สตรีมเพลง หนังสือเสียง ของว่าง อาหาร กาแฟ และอื่นๆ ได้ฟรีโดยสมัครช่วงทดลองใช้งาน ตัวอย่างเช่น Crunch Fitness เสนอบัตรเข้ายิมฟรีหนึ่งวัน และ Hulu ให้บริการฟรีหนึ่งเดือน ทำเครื่องหมายปฏิทินของคุณสำหรับวันที่สิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกและหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิดได้
 9. เข้าชิงโชค
  การแข่งขันเปิดโอกาสให้คุณได้รับรางวัลเจ๋งๆ มากมาย สถานีวิทยุให้รางวัลแก่ผู้โชคดีด้วยตั๋วคอนเสิร์ต HGTV แจกบ้านในฝัน วันหยุดพักผ่อน สินค้า และบัตรของขวัญอาจเป็นเดิมพัน แม้ว่าโอกาสชนะจะต่ำ แต่ก็มักจะเข้าได้ง่าย

บางครั้ง คุณจะได้รับรายการสำหรับการเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแท็กแบรนด์ในโพสต์ Instagram จับตาดูการชิงโชคจากบริษัทโปรดของคุณ อ่านกฎอย่างระมัดระวัง และอย่าเข้าร่วมการแข่งขันที่ขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น บัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคมของคุณ

สนใจที่จะหาวิธีเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สินค้าที่คุณต้องการหรือไม่? ดูคู่มือการช็อปปิ้งออนไลน์ของ Investmentmatome

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากหรือทั้งหมดที่แสดงในที่นี้มาจากพันธมิตรของเราที่ชดเชยให้กับเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เราเขียนเกี่ยวกับสถานที่และลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์บนหน้า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อการประเมินของเรา ความคิดเห็นของเราเป็นของเราเอง นี่คือรายชื่อพันธมิตรของเราและนี่คือวิธีที่เราทำเงิน

วันเกิดของคุณเป็นวันที่ต้องเอาใจคนที่คุณรัก ร้านอาหารและร้านค้าปลีกบางแห่งก็จะทำให้คุณผิดหวังเช่นกัน

เรารวบรวมบริษัทที่มอบของสมนาคุณหรือส่วนลดในวันเกิด ถือว่าเป็นของขวัญจากเรา

อาหารและเครื่องดื่ม

 1. Abuelo’s
  เพลิดเพลินกับอาหารเม็กซิกันของ Abuelo พร้อมของขวัญพิเศษในวันเกิดของคุณ ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมรางวัลของ Mi Abuelo เพื่อรับข้อเสนอ
 2. บาร์นส์ แอนด์ โนเบิล
  สมาชิก Barnes & Noble Kids’ Club รับคัพเค้กฟรีจากร้านกาแฟในวันเกิดของลูกๆ
 3. บาสกิ้น-ร็อบบินส์
  สร้างบัญชี Baskin-Robbins และเลือกเข้าร่วม Birthday Club เพื่อรับไอศกรีมตักฟรีในวันเกิดของคุณ
 4. เบนิฮานา
  ลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมอีเมล The Chef’s Table และ Benihana จะส่งใบรับรองส่วนลด $30 ในช่วงเดือนเกิดของคุณ
 5. โบแจงเกิลส์
  Bojangles’ จะส่งคูปองสำหรับบิสกิตฟรีพร้อมการซื้อในวันเกิดของคุณ หากคุณลงทะเบียนใน E-Club
 6. โคลด์สโตนครีมเมอรี่
  เข้าร่วม My Cold Stone Club ของ Cold Stone เพื่อรับคูปองการสร้างแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรีสำหรับวันเกิดของคุณ
 7. แดรี่ควีน
  เข้าร่วม Blizzard Fan Club เพื่อรับคูปองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับของหวาน Blizzard ในวันสำคัญของคุณ
 8. เดล ทาโก้
  ดื่มด่ำกับวานิลลา ช็อคโกแลต หรือสตรอเบอร์รี่เชคระดับพรีเมียมฟรีในวันเกิดของคุณ ลงทะเบียนสำหรับ Raving Fan eClub เพื่อรับของสมนาคุณ
 9. Denny’s
  เมื่อคุณรับประทานอาหารในร้าน Denny’s จะปฏิบัติต่อคุณด้วยอาหารเช้าแบบแกรนด์สแลมแสนอร่อยในช่วงเดือนเกิดของคุณ
 10. จุดจุ่ม
  เติมความสดชื่นด้วยของว่างไอศกรีม Dippin’ Dots ฟรีในวันเกิดของคุณหลังจากสมัครคลับอีเมล Dot Crazy
 11. Firehouse Subs
  สมาชิก Firehouse Rewards สามารถฉลองด้วยรางวัลย่อยขนาดกลางฟรี เพิ่มบุตรหลานของคุณในบัญชีของคุณเพื่อรับข้อเสนอสำหรับวันเกิดของพวกเขาด้วย
 12. Subs ของ Jersey Mike
  ลงทะเบียนสำหรับคลับอีเมลของ MyMike เพื่อรับย่อยวันเกิดฟรี
 13. Moe’s Southwest Grill
  สมัครสมาชิกโปรแกรม Moe Rewards และรับเบอร์ริโตวันเกิดฟรี
 14. ออเรนจ์จูเลียส
  รับคูปองในวันเกิดของคุณเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับ Julius League
 15. พิงค์เบอร์รี่
  รับ Pinkberry โยเกิร์ตฟรีในวันเกิดของคุณโดยลงทะเบียนเพื่อรับ Pinkcard ฟรี
 16. โรบินแดง
  กินเบอร์เกอร์วันเกิดฟรีจาก Red Robin โดยเข้าร่วมโปรแกรม Royalty Rewards
 17. สตาร์บัคส์
  รับเครื่องดื่มหรืออาหารฟรีในวันเกิดของคุณในฐานะสมาชิก Starbucks Rewards
 18. วิงสต็อป
  สมัครคลับอีเมลของ Wingstop เพื่อรับของขวัญวันเกิดฟรี
 19. Zaxby’s
  รับ Big Zax Snak ฟรีในวันเกิดของคุณหลังจากที่คุณเข้าร่วม Zax Club

ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ติดตามการใช้จ่ายทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและมองหาโอกาสในการประหยัดเงิน

เครื่องแต่งกายและรองเท้า

 1. อเมริกันอีเกิล
  รับส่วนลด 15% ที่ American Eagle หรือ Aerie ในช่วงเดือนเกิดของคุณ เข้าร่วมโปรแกรม Real Rewards เพื่อรับสิทธิ์
 2. มานุษยวิทยา
  เข้าร่วมคลับรางวัล AnthroPerks ฟรีเพื่อรับข้อเสนอวันเกิดพิเศษ
 3. พี่น้องบรู๊คส์
  เมื่อคุณสมัครบัตรเครดิต Brooks Brothers คุณจะได้รับรางวัล 20 ดอลลาร์สำหรับวันเกิดของคุณ
 4. DSW
  เลือกซื้อรองเท้าพร้อมใบรับรองมูลค่า $5 ฟรีสำหรับวันเกิดของคุณ เป็นสมาชิกรางวัล DSW VIP เพื่อรับข้อเสนอ
 5. J. Crew Factory
  สมัครรับจดหมายข่าวของ J. Crew’s Factory First และรับส่วนลด 20% สำหรับการซื้อและค่าจัดส่งฟรีในวันเกิดของคุณ
 6. การเดินทางและการเดินทาง Kidz
  สมัคร Journeys Birthday Club เพื่อรับของขวัญในเดือนเกิดของคุณ คุณยังสามารถเข้าร่วม Journeys Kidz Birthday Club และรับข้อเสนอสำหรับวันเกิดของลูกคุณทุกปี
 7. แมดเวลล์
  รับข้อเสนอวันเกิดเมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรมความภักดีของ Madewell Insider
 8. วิคตอเรีย ซีเคร็ท
  หากคุณมีบัตรเครดิต Victoria’s Secret หรือบัตรเครดิต PINK ผู้ค้าปลีกจะส่งข้อเสนอวันเกิดให้กับคุณในราคา $10 หรือมากกว่า

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตอย่างประหยัด

ความงามและการดูแลส่วนบุคคล

 1. แร่เปลือย
  เข้าร่วมโปรแกรมความภักดีของ Good Rewards เพื่อรับของขวัญวันเกิดฟรี
 2. เซโฟรา
  ลงทะเบียนโปรแกรม Beauty Insider ของ Sephora เพื่อรับชุดผลิตภัณฑ์ฟรี
 3. SmashBox
  ผู้ค้าปลีกเครื่องสำอางจะส่งของขวัญวันเกิดให้สมาชิกระดับกลางและระดับสูงของโปรแกรมความภักดี
 4. เดอะบอดี้ช็อป
  รับคูปองส่วนลด 10 ดอลลาร์สำหรับการซื้อของคุณในวันเกิดผ่าน Love Your Body Club
 5. Ulta
  สมาชิกของโปรแกรม Ultamate Rewards รับของขวัญฟรีและรับคะแนนสองเท่าเมื่อซื้อสินค้าในช่วงเดือนเกิด สมาชิกแพลตตินัมและไดมอนด์ยังได้รับคูปองมูลค่า $10
 1. เรดบ็อกซ์
  สร้างบัญชี Redbox Perks เพื่อเช่าดีวีดีหนึ่งคืนฟรีในช่วงเดือนเกิดของคุณ

สัตว์เลี้ยง

 1. Petco
  มอบของขวัญวันเกิดให้เพื่อนขนฟูของคุณฟรีจาก Petco โดยสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Pals Rewards

รับของฟรีสำหรับวันเกิดและดีล
โปรโมชั่นมากมายเหล่านี้ส่งทางอีเมล ดังนั้นอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเกิดของคุณเพื่อรับข้อเสนอ หากคุณกังวลเกี่ยวกับสแปม ลองสร้างบัญชีอีเมลใหม่เพื่อรับของสมนาคุณและข้อเสนอเท่านั้น

คุณมีห้องที่จะขยับตัวหรือไม่?
ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายของคุณใน Investmentmatome ก่อนที่คุณจะสร้างงบประมาน

วิธีรับคูปอง
ผลิตภัณฑ์จำนวนมากหรือทั้งหมดที่แสดงในที่นี้มาจากพันธมิตรของเราที่ชดเชยให้กับเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เราเขียนเกี่ยวกับสถานที่และลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์บนหน้า อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อการประเมินของเรา ความคิดเห็นของเราเป็นของเราเอง นี่คือรายชื่อพันธมิตรของเราและนี่คือวิธีที่เราทำเงิน

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่คูปองช่วยให้ผู้ซื้อประหยัดเงินในการซื้อของชำและของใช้ในครัวเรือน แต่จำนวนวิธีในการค้นหาได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ขณะนี้ ส่วนลดมีให้เกือบทุกที่ รวมทั้งกล่องจดหมาย เว็บไซต์ และแอปสมาร์ทโฟน วิธีรับคูปองทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิทัลมีดังนี้

 1. เข้าร่วมโปรแกรมความภักดีของร้านค้า
  ลงทะเบียนในโปรแกรมรางวัลหรือลงชื่อสมัครใช้รายชื่อผู้รับจดหมายสำหรับร้านค้าปลีกที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด ร้านค้าหลายแห่งส่งคูปองพิเศษให้กับลูกค้าที่ส่งคืนหรือใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติระหว่างการชำระเงิน

“นี่เป็นเงินออมที่คุณจะได้รับโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ยกเว้นการรูดบัตร” Cindy Livesey ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ชีวิตอย่างประหยัดจากเว็บไซต์คูปอง Living Rich With Coupons กล่าว Livesey กล่าวว่าคูปองช่วยครอบครัวของเธอได้โดยเฉลี่ย 11,000 เหรียญต่อปีสำหรับร้านขายของชำ

อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ความระมัดระวังในการสมัครโปรแกรมรางวัล ผู้ค้าปลีกอาจทำให้กล่องจดหมายของคุณล้นไปด้วยข้อความที่ไม่ต้องการหรือใช้ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการซื้อของ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 1. ตรวจสอบหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์
  ขณะที่คุณกำลังติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน ให้มองหาส่วนแทรกคูปองในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือระดับประเทศของคุณ ฉบับวันอาทิตย์มักจะมีเงินออมมูลค่า 50 ถึง 300 เหรียญ Livesey กล่าว โดยทั่วไปแล้ว สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือมีราคาแพงกว่าจะมีส่วนแทรกที่ใหญ่กว่าพร้อมคูปองที่มีมูลค่าสูงกว่า

ก่อนที่คุณจะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการสมัครสมาชิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันคุ้มค่า คุณอาจสามารถเข้าถึงหนังสือพิมพ์ผ่านเพื่อน ธุรกิจ และแหล่งอื่นๆ ได้ฟรี เอกสารฟรีมักจะมีคูปองด้วย

 1. สอบถามผู้ผลิต
  หากคุณชื่นชอบบางยี่ห้อ โปรดติดต่อบริษัทโดยตรง พวกเขามักจะส่งคูปองหรือตัวอย่างเมื่อคุณให้คำติชม (หรือเพียงแค่ขอ) นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คูปองของผู้ผลิตในร้านค้าใดก็ได้ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แนะนำ ยกเว้นข้อยกเว้น

“บริษัทต่างๆ มักจะส่งคูปองหรือตัวอย่างเมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะ”
ต่อไปนี้เป็นวิธีติดต่อกับผู้ผลิต: มองหาลิงก์ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของบริษัท สิ่งนี้จะนำคุณไปยังแบบฟอร์มอีเมล ฟีเจอร์แชทสด หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ทางเลือกอื่น? แสดงความคิดเห็นในหน้าโซเชียลมีเดียของแบรนด์

 1. ค้นหาฐานข้อมูลคูปองหรือแอพ
  ฐานข้อมูลคูปองคือเว็บไซต์ที่รวบรวมคูปองที่พิมพ์ได้และดิจิทัล รวมถึงการคืนเงิน คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาดีลตามแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือร้านค้า และประหยัดเวลา ค้นหา “ฐานข้อมูลคูปอง” บน Google เพื่อเริ่มต้น สำหรับการประหยัดระหว่างเดินทาง ลองใช้แอปคูปองฟรี
 2. เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพของผู้ค้าปลีก
  หากคุณวางแผนที่จะซื้อสินค้า ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกก่อน ผู้ค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่มีส่วนโฆษณา คูปอง หรือข้อเสนอออนไลน์รายสัปดาห์ หรือคุณอาจเห็นรหัสส่วนลดแบบจำกัดเวลาในหน้าแรกหรือในโฆษณาแบนเนอร์

Livesey แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปสำหรับร้านค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ บางรายการมีคุณสมบัติเช่น Cartwheel ของ Target ที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหาร้านค้าและคูปองผู้ผลิตในที่เดียว

 1. รับโฆษณารายสัปดาห์ที่ร้าน
  ดูหนังสือเวียนรายสัปดาห์ที่จัดแสดงใกล้ประตูหน้าหรือจุดลงทะเบียน สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงข้อเสนอเฉพาะร้านค้าที่คุณสามารถแลกได้ทันทีหรือระหว่างการเดินทางช็อปปิ้งในอนาคต
 2. ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์
  เมื่อซื้อของออนไลน์ ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อติดตามส่วนลดในนามของคุณ ตัวอย่างเช่น ปลั๊กอิน Honey จะค้นหาคูปองและใช้รหัสกับรถเข็นของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถประหยัดเงินได้โดยไม่ต้องทำงานพิเศษ
 3. ดูบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
  ส่วนลดบางอย่างซ่อนอยู่ในร้านขายของชำ ตรวจสอบรายการต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์และซีเรียล เพื่อหาคูปองลอกลอกที่ติดมากับกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถรับเงินออมได้ทันที
 4. เรียกดูทางเดินของร้านค้า
  หากไม่เห็นบัตรกำนัลบนตัวผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบชั้นวางและตำแหน่งอื่นๆ ในร้าน

“โดยปกติเมื่อพวกเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา พวกเขาจะวางจอแสดงผลพร้อมแผ่นน้ำตาไว้ที่นั่นเพื่อล่อใจให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์นั้น” Livesey กล่าว อย่าให้ข้อเสนอที่ดีล่อใจให้คุณซื้อของโดยไม่จำเป็น

 1. ใช้โซเชียลมีเดีย
  ติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียสำหรับร้านค้า แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่คุณชอบ แบ่งปันรหัสคูปองมากมายบน Twitter, Facebook หรือ Instagram
 2. ตรวจสอบใบเสร็จของคุณ
  ตรวจสอบใบเสร็จของคุณอย่างละเอียดหลังทำธุรกรรมทุกครั้ง บางร้านพิมพ์คูปองด้านหลัง แคชเชียร์อาจมอบกระดาษพิมพ์อีกสองสามใบ